update changelog
[debian/jabref.git] / src / main / resources / help / de / Contents.html
1 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
2
3 <body text="#275856">
4     <basefont size="4" color="#2F4958" face="arial" />
5
6     <h1>Hilfe - Inhalt</h1>
7
8     <h2>Allgemeines</h2>
9     <ul>
10       <li><a href="HelpHelp.html">&Uuml;ber die Hilfe</a></li>
11       <li><a href="JabRefHelp.html">Allgemeines</a></li>
12       <li><a href="BaseFrameHelp.html">Das Hauptfenster von JabRef</a></li>
13       <li><a href="EntryEditorHelp.html">Der Eintrags-Editor</a></li>
14     </ul>
15
16     <h2>Felder</h2>
17     <ul>
18       <li><a href="BibtexHelp.html"><em>BibTeX</em> Hilfe</a></li>
19       <li><a href="FileLinks.html">Links zu externen Dateien</a></li>
20       <li><a href="ExternalFiles.html">Links zu PDF- und PS-Dateien, URLs und DOIs</a></li>
21       <li><a href="TimeStampHelp.html">Zeitstempel</a></li>
22       <li><a href="OwnerHelp.html">Das 'Besitzer' (owner) Feld</a></li>
23       <li><a href="ContentSelectorHelp.html">Wortauswahl verwalten</a></li>
24       <li><a href="JournalAbbreviations.html">Zeitschriftentitel abk&uuml;rzen</a></li>
25     </ul>
26
27     <h2>Eintr&auml;ge finden und sortieren</h2>
28     <ul>
29       <li><a href="GroupsHelp.html">Hilfe zu den <em>Gruppen</em></a></li>
30       <li><a href="MarkingHelp.html">Eintr&auml;ge markieren</a></li>
31       <li><a href="SearchHelp.html">Die Suchfunktionen von JabRef</a></li>
32     </ul>
33
34     <h2>Einstellungen</h2>
35     <ul>
36       <li><a href="CustomEntriesHelp.html">Eintragstypen anpassen</a></li>
37       <li><a href="GeneralFields.html">Allgemeine Felder festlegen</a></li>
38       <li><a href="LabelPatterns.html">Anpassen der automatischen Generierung von BibTeX-keys</a></li>
39       <li><a href="PreviewHelp.html">Eintragsvorschau anpassen</a></li>
40       <li><a href="StringEditorHelp.html">Der String-Editor</a></li>
41       <li><a href="Plugin.html">Plugins hinzuf&uuml;gen</a></li>
42     </ul>
43
44     <h2>Import/Export</h2>
45     <ul>
46       <li><a href="CiteSeerHelp.html">Eintr&auml;ge von <em>CiteSeer</em> abrufen</a></li>
47       <li><a href="IEEEXploreHelp.html">Eintr&auml;ge von <em>IEEExplore</em> abrufen</a></li>
48       <li><a href="MedlineHelp.html">Eintr&auml;ge von <em>Medline</em> abrufen</a></li>
49       <li><a href="JSTOR.html"><em>JStor</em>-Suche</a></li>
50       <li><a href="CustomExports.html">Exportfilter anpassen</a></li>
51       <li><a href="CustomImports.html">Importfilter anpassen</a></li> 
52       <li><a href="SQLExport.html">Export in eine externe SQL-Datenbank</a></li>
53       <li><a href="RemoteHelp.html">Externer Zugriff</a></li>
54       <li><a href="EndNoteFilters.html">Die Exportfilter und Importfilter f&uuml;r EndNote</a></li>
55       <li><a href="ImportInspectionDialog.html">Import-Kontrollfenster</a></li>
56
57       <li><a href="OpenOfficeHelp.html">JabRef-Bibliographien in OpenOffice.org benutzen</a></li>
58       <li><a href="XMPHelp.html">XMP-Metadaten und JabRef</a></li>
59       <li><a href="CommandLine.html">Kommandozeilen-Optionen</a></li>
60     </ul>
61
62     <h2>Verschiedenes</h2>
63     <ul>
64       <li><a href="RevisionHistory.html">Versionsgeschichte</a></li>
65       <li><a href="About.html">&Uuml;ber JabRef</a></li>
66     </ul>
67
68 </body>
69 </html>