[svn-upgrade] Integrating new upstream version, jabref (2.3~beta1)
[debian/jabref.git] / src / help / de / Contents.html
index 8e2b2aafb5b50f81e7e9de1f1500b4db2b4f968e..c12d472ac43bb63d77e271ca0080ea98812a4d02 100644 (file)
 <a href="BibtexHelp.html"><em>BibTeX</em> Hilfe</a><br>
 <a href="MarkingHelp.html">Eintr&auml;ge markieren</a><br>
 <a href="CiteSeerHelp.html">Eintr&auml;ge von <em>CiteSeer</em> abrufen</a><br>
+<a href="IEEEXploreHelp.html">Eintr&auml;ge von <em>IEEExplore</em> abrufen</a><br>
 <a href="MedlineHelp.html">Eintr&auml;ge von <em>Medline</em> abrufen</a><br>
 <a href="EntryEditorHelp.html">Der Eintrags-Editor</a><br>
 <a href="CustomEntriesHelp.html">Eintragstypen anpassen</a><br>
 <a href="PreviewHelp.html">Eintragsvorschau anpassen</a><br>
 <a href="CustomExports.html">Exportfilter anpassen</a><br>
-<a href="CustomImports.html">Externe Importfilter</a><br>
+<a href="RemoteHelp.html">Externer Zugriff</a><br>
 <a href="EndNoteFilters.html">Die Exportfilter und Importfilter f&uuml;r EndNote</a><br>
 <a href="BaseFrameHelp.html">Das Hauptfenster von JabRef</a><br>
 <a href="GroupsHelp.html">Hilfe zu den <em>Gruppen</em></a><br>
+<a href="CustomImports.html">Importfilter anpassen</a><br>
 <a href="ImportInspectionDialog.html">Import-Kontrollfenster</a><br>
 <a href="OpenOfficeHelp.html">JabRef-Bibliographien in OpenOffice.org benutzen</a><br>
 <a href="CommandLine.html">Kommandozeilen-Optionen</a><br>
-<a href="ExternalFiles.html">Links zu externen Dateien (PDF/PS/URL/DOI) in JabRef</a><br>
+<a href="FileLinks.html">Links zu externen Dateien</a><br>
+<a href="ExternalFiles.html">Links zu PDF- und PS-Dateien, URLs und DOIs</a><br>
 <a href="StringEditorHelp.html">Der String-Editor</a><br>
 <a href="SearchHelp.html">Die Suchfunktionen von JabRef</a><br>
 <a href="ContentSelectorHelp.html">Wortauswahl verwalten</a><br>
+<a href="XMPHelp.html">XMP-Metadaten und JabRef</a><br>
+<a href="JournalAbbreviations.html">Zeitschriftentitel abk&uuml;rzen</a><br>
 <a href="TimeStampHelp.html">Zeitstempel</a><br>
 
 </HTML>
\ No newline at end of file