New upstream release.
[debian/teleschorsch.git] / teleschorschrc
index 2d9d37388c782e8fadbd11644ed4111124a09754..1e0e5ceb0a2ced4d703bca9a70bbc982e355f29f 100644 (file)
@@ -1,11 +1,71 @@
 [ORFZIB1]
 FULLNAME=ORF - Zeit im Bild 1
 [ORFZIB1]
 FULLNAME=ORF - Zeit im Bild 1
-STATICURL=rtsp://81.189.213.1:554/orf2/zb/zib${y}${m}${d}l.rm?URL=/ramgen/orf2/zb/zib${y}${m}${d}l.rm&cloakport=8088,554,7070
-PLAYER=gmplayer
+STATICURL=http://stream5.orf.at/zib/zib1930_${Y}_${m}_${d}.wmv
+PLAYER=vlc
 
 [ORFZIB2]
 FULLNAME=ORF - Zeit im Bild 2
 
 [ORFZIB2]
 FULLNAME=ORF - Zeit im Bild 2
-STATICURL=mms://stream4.orf.at/zib2/zib2_${dow_DE}.wmv
+STATICURL=http://stream5.orf.at/zib2/zib2200_${Y}_${m}_${d}.wmv
+PLAYER=vlc
+
+[ORFZIB20]
+FULLNAME=ORF - ZIB 20
+STATICURL=mms://stream5.orf.at/zib20/zib20_${Y}_${m}_${d}.wmv
+PLAYER=vlc
+
+[ORFZIB24]
+FULLNAME=ORF - ZIB 24
+STATICURL=mms://stream5.orf.at/zib24/zib24_${Y}_${m}_${d}.wmv
+PLAYER=vlc
+
+[ORFHEUTE]
+FULLNAME=ORF - Heute in Österreich
+STATICURL=http://stream5.orf.at/hioe/hioe_${Y}_${m}_${d}.wmv
+PLAYER=vlc
+
+[ORFVHEUTE]
+FULLNAME=ORF - Vorarlberg heute
+STATICURL=mms://stream2.orf.at/radiovorarlberg/v_heute_${dow_DE}.wmv
+PLAYER=vlc
+
+[ORFTHEUTE]
+FULLNAME=ORF - Tirol heute
+STATICURL=mms://stream2.orf.at/radiotirol/t_heute_${dow_DE}.wmv
+PLAYER=vlc
+
+[ORFBHEUTE]
+FULLNAME=ORF - Burgenland heute
+STATICURL=mms://stream2.orf.at/radiobgl/bheute_${dow_DE}.wmv
+PLAYER=vlc
+
+[ORFKHEUTE]
+FULLNAME=ORF - Kärnten heute
+STATICURL=mms://globalserver.speednet.at/vod/orfktn/kh/kh_${Y}${m}${d}.wmv
+PLAYER=gmplayer
+
+[ORFNHEUTE]
+FULLNAME=ORF - Niederösterreich heute
+STATICURL=mms://mediasrv.kabsi.at/noe_heute_archiv/noeheute_${Y}-${m}-${d}.wmv
+PLAYER=vlc
+
+[ORFOHEUTE]
+FULLNAME=ORF - Oberöstereich heute
+STATICURL=mms://lilzmedia9.liwest.at/orf/${Y}${m}${d}.wmv
+PLAYER=vlc
+
+[ORFStHEUTE]
+FULLNAME=ORF - Steiermark heute
+STATICURL=mms://stream2.orf.at/radiosteiermark/st_heute_${dow_DE}.wmv
+PLAYER=vlc
+
+[ORFWHEUTE]
+FULLNAME=ORF - Wien heute
+STATICURL=mms://stream2.orf.at/radiowien/${dow_DE}.wmv
+PLAYER=vlc
+
+[ORFSHEUTE]
+FULLNAME=ORF - Salzburg heute
+STATICURL=http://213.153.32.194/orf-salzburg-heute/${Y}-${m}-${d}_28.wmv
 PLAYER=vlc
 
 [F208h]
 PLAYER=vlc
 
 [F208h]
@@ -39,13 +99,15 @@ STATICURL=mms://sdmc.contents.edgestreams.net/horsgv/regions/siege/infos/f3/soir
 PLAYER=vlc
 
 [M61250]
 PLAYER=vlc
 
 [M61250]
-FULLNAME=M6 - le 12 50
-STATICURL=mms://stream1.m6.fr.ipercast.net/m6.fr/6minutes/d/92/d${y}${m}${d}211151SARAV9200000.wmv
+FULLNAME=M6 - Le 12 50
+#STATICURL=mms://stream1.m6.fr.ipercast.net/m6.fr/6minutes/d/92/d${y}${m}${d}211050SARAV9200000.wmv
+STATICURL=http://www.m6.fr/content/video/info/asx/National12_00_${d}${m}${y}.asx
 PLAYER=vlc
 
 [M6six]
 PLAYER=vlc
 
 [M6six]
-FULLNAME=M6 - six
-STATICURL=mms://stream1.m6.fr.ipercast.net/m6.fr/6minutes/d/92/d${y}${m}${d}190000SARAV9200000.wmv
+FULLNAME=M6 - Le six'
+#STATICURL=mms://stream1.m6.fr.ipercast.net/m6.fr/6minutes/d/92/d${y}${m}${d}190000SARAV9200000.wmv
+STATICURL=http://www.m6.fr/content/video/info/asx/National_00_${d}${m}${y}.asx
 PLAYER=vlc
 
 [TF1jt13]
 PLAYER=vlc
 
 [TF1jt13]
@@ -72,3 +134,59 @@ PLAYER=vlc
 FULLNAME=ORF - Ö1 Abendjournal (only current broadcast)
 STATICURL=`wget -q -O- "http://oe1.orf.at/konsole/journal?type=abend" | grep -Eo "mms://stream2\.orf\.at/oe1/demand/abend/.+\.WMA"`
 PLAYER=vlc
 FULLNAME=ORF - Ö1 Abendjournal (only current broadcast)
 STATICURL=`wget -q -O- "http://oe1.orf.at/konsole/journal?type=abend" | grep -Eo "mms://stream2\.orf\.at/oe1/demand/abend/.+\.WMA"`
 PLAYER=vlc
+
+[ORFoe1journal]
+FULLNAME=ORF - Ö1 Journal (6:00/8:00)
+STATICURL=http://static.orf.at/podcast/oe1/mp3/OE1_Journale_${y}${m}${d}.MP3
+PLAYER=vlc
+
+[ORFoe1francais]
+FULLNAME=ORF - Ö1 Infos (französisch)
+STATICURL=http://static.orf.at/podcast/oe1/mp3/OE1_Actualites_${y}${m}${d}.MP3
+PLAYER=vlc
+
+[ORFoe1espanol]
+FULLNAME=ORF - Ö1 Noticiero (spanisch)
+STATICURL=http://static.orf.at/podcast/oe1/mp3/OE1_Noticiero_${y}${m}${d}.MP3
+PLAYER=vlc
+
+[ORFoe1english]
+FULLNAME=ORF - Ö1 Report (englisch)
+STATICURL=http://static.orf.at/podcast/oe1/mp3/OE1_Report_${y}${m}${d}.MP3
+PLAYER=vlc
+
+[ORFoe1geschichte]
+FULLNAME=ORF - Ö1 Betrifft Geschichte
+STATICURL=http://static.orf.at/podcast/oe1/mp3/OE1_Geschichte_${y}${m}${d}.MP3
+PLAYER=vlc
+
+[ORFoe1natur]
+FULLNAME=ORF - Ö1 Vom Leben der Natur
+STATICURL=http://static.orf.at/podcast/oe1/mp3/OE1_Natur_${y}${m}${d}.MP3
+PLAYER=vlc
+
+[ORFoe1wissen]
+FULLNAME=ORF - Ö1 Wissen aktuell
+STATICURL=http://static.orf.at/podcast/oe1/mp3/OE1_Wissen_${y}${m}${d}.MP3
+PLAYER=vlc
+
+[ORFoe1kultur]
+FULLNAME=ORF - Ö1 Kultur aktuell
+STATICURL=http://static.orf.at/podcast/oe1/mp3/OE1_Kultur_${y}${m}${d}.MP3
+PLAYER=vlc
+
+[ORFoe1religion]
+FULLNAME=ORF - Ö1 Religion aktuell
+STATICURL=http://static.orf.at/podcast/oe1/mp3/OE1_Religion_${y}${m}${d}.MP3
+PLAYER=vlc
+
+[ORFoe1leporello]
+FULLNAME=ORF - Ö1 Leporello
+STATICURL=http://static.orf.at/podcast/oe1/mp3/OE1_Leporello_${y}${m}${d}.MP3
+PLAYER=vlc
+
+[ORFoe1gedanken]
+FULLNAME=ORF - Ö1 Gedanken für den Tag
+STATICURL=http://static.orf.at/podcast/oe1/mp3/OE1_Gedanken_${y}${m}${d}.MP3
+PLAYER=vlc
+