Converted encoding to UTF-8.
[philipp/winterrodeln/wrpylib.git] / tests / test_sqlalchemy.py
index 15abc88a44abc6597e08b9087d596abc95449dbd..f0f86649aff9bed8f2bc9a64aca167b343b4f815 100644 (file)
@@ -1,5 +1,4 @@
 #!/usr/bin/python3.4
-# -*- coding: iso-8859-15 -*-
 from sqlalchemy import schema
 from sqlalchemy.engine import create_engine
 from sqlalchemy.sql import select
@@ -54,4 +53,4 @@ class TestSqlAlchemy(unittest.TestCase):
         categorylinks = connect().execute(select([tcategorylinks], tcategorylinks.c.cl_from == 609)).first()
         assert type(categorylinks.cl_to) == str
         assert type(categorylinks.cl_sortkey) == str
-        assert categorylinks.cl_sortkey == 'ALT BÄRNBAD'
+        assert categorylinks.cl_sortkey == 'ALT BÄRNBAD'