Fixed "typo": tes_GermanTristateFloat -> test_GermanTristateFloat.