* (Bug 12102) Add Min Dong localisation and its extension messages
[toast/cookiecaptcha.git] / ConfirmEdit.i18n.php
index 03786b5e86c6aad7ed44441c42a861fd5441456e..a5c27f7896033021bee934e51c14bb4a8fedea17 100644 (file)
@@ -121,6 +121,19 @@ Necessitareu tenir les galetes activades en el vostre navegador per a que funcio
 
 Cliqueu el botó de retrocedir del vostre navegador per a tornar al formulari.',
 );
+$messages['cdo'] = array(
+       'captcha-edit' => 'Nṳ̄ gă-tiĕng lāu sĭng gì nguôi-buô lièng-giék. Ôi lāu ê̤ṳ-huòng ô tiàng-sê̤ṳ cê̤ṳ-dông huák-buó bóng-só̤ séng-sék (\'\'spam\'\'), kī-dâe̤ng nṳ̄ gié-sáung â-dā̤ gāng-dăng gì gă-huák, gái ciŏng dák-áng siā diē gáh-gáh diē-sié ([[Special:Captcha/help|gáing sâ̤ séng-sék]]):',
+       'captchahelp-title'          => 'Captcha bŏng-cô',
+       'captchahelp-text'           => "Chiông wiki dēng kăi-huóng gì uōng-câng sèu-sèu ké̤ṳk bóng-só̤ séng-sék huák-buó-nè̤ng (\'\'spammer\'\') páh-chā: ĭ-gáuk-nè̤ng kĕk cê̤ṳ-dông-huá gì gă-sĭ táik bóng-só̤ guōng-gó̤ lièng gáu ĭ gì uōng-câng. Chŭi-iòng cī piĕ bóng-só̤ séng-sék â̤ dù lâi gì, dáng-sê iâ cêng-go̤ tō̤-iéng.
+
+Ô sèng-hâiu, dĕk-biék sê găk nṳ̄ gă-tiĕng sĭng gì nguôi-buô lièng-giék gáu wiki gì sèng-hâiu, wiki â̤ hiēng-sê sáik-ké gáuk-iông hĕ̤k-ciā sê hìng-câung ô gāi-biéng gì ùng-cê dù-chiông, giéu nṳ̄ páh diē nṳ̄ sū káng giéng gì cê hĕ̤k sṳ̀ (hô̤ lō̤ \"captcha\"). Ĭng-ôi gĭ-ké-nè̤ng mâ̤ chiàng ciā êng-ô, gó-chṳ̄ cêu â̤ huòng-cī duâi-buô-hông iù gĭ-ké-nè̤ng huák-buó bóng-só̤ séng-sék (bók-guó, cĭng nè̤ng huák-buó  bóng-só̤ séng-sék, ciā huŏng-huák huòng mâ̤ lì).
+
+Cĭng mì-hâng, dó̤i hī piĕ mĕ̤k-ciŭ mâ̤ hō̤, hĕ̤k-ciā sê sāi-ê̤ṳng gĭ-ṳ̀ ùng-buōng (\'\'text-based\'\') hĕ̤k gĭ-ṳ̀ siăng-ĭng (\'\'speech-based\'\') gì báuk-lāng-ké (\'\'browser\'\') gì ê̤ṳng-hô lì gōng, cūng-kuāng cĭng mâ̤ lê-biêng. Cī òng, nàng-gă gó mò̤ 1 cṳ̄ng gá hō̤ gì huŏng-huák. Nâ sê gōng, cuòi īng-hiōng nṳ̄ ciáng-siòng piĕng-cĭk, chiāng nṳ̄ lièng-hiê guāng-lī-uòng.
+
+Ôi lāu captcha gì ciáng-siòng gĕ̤ng-cáuk, nṳ̄ diŏh páh kŭi báuk-lāng-ké gì cookie.
+
+Buóh diōng kó̤ piĕng-cĭk hiĕk-miêng, áik \"diōng kó̤ sèng 1 hiĕk\" (\'\'back\'\').",
+);
 $messages['cs'] = array(
        'captcha-badlogin'            => 'V rámci ochrany před automatickým pokusům uhodnout heslo musíte vyřešit následující jednoduchý součet a napsat výsledek. ([[Special:Captcha/help|Co tohle znamená?]]):',
        'captchahelp-cookies-needed' => "Musíte mít zapnuty cookies ve svém prohlížeči.",