Localisation updates for core and extension messages from translatewiki.net
authorRaimond Spekking <raymond@users.mediawiki.org>
Wed, 14 Dec 2011 20:09:13 +0000 (20:09 +0000)
committerRaimond Spekking <raymond@users.mediawiki.org>
Wed, 14 Dec 2011 20:09:13 +0000 (20:09 +0000)
ConfirmEdit.i18n.php
FancyCaptcha.i18n.php
QuestyCaptcha.i18n.php

index 68e1bb31d48f480442e418d3c967814f4b071f09..eeb6a05a2716afed49eac37e9862c9b8e4005bea 100644 (file)
@@ -1675,24 +1675,36 @@ Tekan tombol 'back' di penjelajah web Anda untuk kembali ke halaman penyuntingan
  * @author Lam-ang
  */
 $messages['ilo'] = array(
-       'captcha-edit' => 'Tapno mabaliwam daytoy nga panid, pangaasim nga sulbaren ti nalaka nga dagup dita baba ken ikabil ti sungbat mo dita kahon ([[Special:Captcha/help|adu pay nga informasion]]):',
-       'captcha-desc' => 'Agusar dagiti CAPTCHA teknik tapno makaprotekta kadagiti spam ken mangpugpugto ti pasesbalikas',
-       'captcha-addurl' => 'Ti baliw mo ket adda nagyan na nga panilpo ti ruar.
-Tapno  makaprotekta kadagiti automatiko nga spam, pangaasim nga sulbaren ti nalaka nga dagup dita baba ken ikabil ti sungbat mo dita kahon ([[Special:Captcha/help|adu pay nga informasion]]):',
-       'captcha-badlogin' => 'Tapno  makaprotekta kadagiti automatiko nga pinagsulbar ti pasesbalikas, pangaasim nga sulbaren ti nalaka nga dagup dita baba ken ikabil ti sungbat mo dita kahon ([[Special:Captcha/help|adu pay nga informasion]]):',
-       'captcha-createaccount' => 'Tapno  makaprotekta kadagiti automatiko nga pinagaramid ti pakabilan, pangaasim nga sulbaren ti nalaka nga dagup dita baba ken ikabil ti sungbat mo dita kahon ([[Special:Captcha/help|adu pay nga informasion]]):',
-       'captcha-createaccount-fail' => 'Saan nga usto wenno awan ti pasingkedan a kodigo.',
-       'captcha-create' => 'Tapno maramid ti panid, pangaasim nga sulbaren ti nalaka nga dagup dita baba ken ikabil ti sungbat mo dita kahon ([[Special:Captcha/help|adu pay nga informasion]]):',
-       'captcha-sendemail' => 'Tapno  makaprotekta kadagiti automatiko nga pinagspam, pangaasim nga sulbaren ti nalaka nga dagup dita baba ken ikabil ti sungbat mo dita kahon ([[Special:Captcha/help|adu pay nga informasion]]):',
-       'captcha-sendemail-fail' => 'Saan nga usto wenno awan ti pasingkedan a kodigo.',
-       'captcha-disabledinapi' => 'Daytoy nga aksion ket masapul ti captcha, saan nga mabalin nga maaramid idiay API.',
+       'captcha-edit' => 'Tapno maurnos daytoy a panid, pangaasim a sulbaren ti nalaka a dagup dita baba ken ikabil ti sungbat mo dita kahon ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
+       'captcha-desc' => 'Ikkan na kadagiti CAPTCHA a pamay-ay tapno masalakniban kadagiti spam ken agpugpugto ti kontrasenias',
+       'captcha-addurl' => 'Ti inurnos mo ket adda nagyan na a panilpo iti ruar.
+Tapno  maasalakniban kadagiti automatiko a spam, pangaasim na sulbaren ti nalaka a dagup dita baba ken ikabil ti sungbat mo dita kahon ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
+       'captcha-badlogin' => 'Tapno  makasalaknib kadagiti automatiko a pinagsulbar ti kontrasenias, pangaasim a sulbaren ti nalaka a dagup dita baba ken ikabil ti sungbat mo dita kahon ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
+       'captcha-createaccount' => 'Tapno  masalakniban kadagiti automatiko a pinagaramid ti pakabilangan, pangaasim a sulbaren ti nalaka a dagup dita baba ken ikabil ti sungbat mo dita kahon ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
+       'captcha-createaccount-fail' => 'Saan a husto wenno awan ti pasingkedan a kodigo.',
+       'captcha-create' => 'Tapno maramid ti panid, pangaasim a sulbaren ti nalaka a dagup dita baba ken ikabil ti sungbat mo dita kahon ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
+       'captcha-sendemail' => 'Tapno  makasalaknib kadagiti automatiko a pinagspam, pangaasim a sulbaren ti nalaka a dagup dita baba ken ikabil ti sungbat mo dita kahon ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
+       'captcha-sendemail-fail' => 'Saan a husto wenno awan ti pasingkedan a kodigo.',
+       'captcha-disabledinapi' => 'Daytoy nga aramid ket masapul na ti captcha, saan a mabalin a maaramid idiay API.',
        'captchahelp-title' => 'Tulong ti CAPTCHA',
-       'captchahelp-cookies-needed' => 'Masapul nga addaanka ti cookies iti browsermo tapno mabalin daytoy.',
+       'captchahelp-cookies-needed' => 'Masapul nga adda galietas ti pagbasabasam tapno mabalin daytoy.',
+       'captchahelp-text' => "Dagiti sapot a pagsaadan nga agaw-awat kadagiti maipablaak iti publiko, kasla daytoy a wiki, ket kanayon nga inabuso dagiti spammers nga agus-usar ti automatiko a ramramit ti pinagipablaak da kadagiti kukua da a panilpo ti adu a pagsasaadan.
+Maikkat met dagitoy a panilpo, mgen makariri da unay.
+
+No sagpaminsan pay, nangruna no agikabil kadagiti baro a panilpo ti sapot iti panid, ti wiki ket baka agiparang ti imahen a nakoloran wenno bakkaweng a teksto ken agdamag kenka nga agmakinilya kadagiti balikas a naiparang.
+Yantangay daytoy ket obra a narigat a ma-automatiko, agpalubos kadagiti agpayso a tattao ti agipablaak  bayat nga agpasardeng ti kaaduan a spammers ken dagiti robot nga agraraut.
+
+Daksangasat a padaksan na dagiti agar-aramat a marigatan nga agkita wenno agus-usar ti naibasta ti teksto wenno naibasta ti bitla a pagbasabasa.
+Awan pay tatta ti mangeg a pagpilian a mabalin a gun-oden.
+Pangngaasi a kontaken ti [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|administrador ti pagsaadan]] para iti pannulong no daytoy ket saan a napadpadaanan a pawilan na ti agpayso a pinagbaplaak mo.
+
+Peslen ti 'agsubli' a buton dita pagbasabasam (browser) ti agsubli idiay panid ti pinagurnos.",
        'captcha-addurl-whitelist' => ' #<!-- baybayam nga kasta daytoy nga linia --> <pre>
-# Dagiti sumaganad nga syntax:
-#   * Amin-amin nga naggapu iti "#" a karakter inggana ti maibus ket komento
-#   * Amin nga saan nga blanko nga linia ket regex fragment nga mangipada laeng ti naggapuan nga uneg ti URLs
- #</pre> <!-- baybayam nga kasta daytoy nga linia -->',
+# Dagiti sumaganad a gramatika:
+#   * Amin-amin a naggapu iti "#" a kabalinan inggana ti kalpasan ti linia ket komentario
+#   * Amin a saan a blanko a linia ket regex fragment a mangipada laeng ti naggapuan a nagsangailian iti uneg ti URLs
+ #</pre> <!-- baybay-am a kasta daytoy a linia -->',
+       'right-skipcaptcha' => 'Pakabaelan ti agkalbit ti CAPTCHA kadagiti aramid a saan a mapan ti CAPTCHA.',
 );
 
 /** Icelandic (├Źslenska)
index f6012fa96377d2a63a4d8f89ae12afe66599c933..c5f221bd29ec261640b8f08d56ae08ee0fd40a7c 100644 (file)
@@ -625,13 +625,13 @@ $messages['id'] = array(
  * @author Lam-ang
  */
 $messages['ilo'] = array(
-       'fancycaptcha-addurl' => 'Ti baliw mo ket adda nagyan na nga baro a panilpo ti ruar.
-Tapno  makaprotekta kadagiti automatiko nga spam, pangaasim nga ikabil ti balikas nga agparang dita baba nga kahon. ([[Special:Captcha/help|adu pay nga informasion]]):',
-       'fancycaptcha-badlogin' => 'Tapno  makaprotekta kadagiti automatiko nga pinagsulbar ti pasesbalikas, pangaasim nga ikabil ti balikas nga agparang dita baba nga kahon. ([[Special:Captcha/help|adu pay nga informasion]]):',
-       'fancycaptcha-createaccount' => 'Tapno  makaprotekta kadagiti automatiko nga pinagaramid ti pakabilan, pangaasim nga ikabil ti balikas nga agparang dita baba nga kahon. ([[Special:Captcha/help|adu pay nga informasion]]):',
-       'fancycaptcha-create' => 'Ti agaramid ti panid, pangaasim nga ikabil ti balikas nga agparang dita baba nga kahon. ([[Special:Captcha/help|adu pay nga informasion]]):',
-       'fancycaptcha-edit' => 'Ti pinagbaliw daytoy nga panid, pangaasim nga ikabil ti balikas nga agparang dita baba nga kahon. ([[Special:Captcha/help|adu pay nga informasion]]):',
-       'fancycaptcha-sendemail' => 'Tapno  makaprotekta kadagiti automatiko nga pinagspam, pangaasim nga ikabil ti balikas nga agparang dita baba nga kahon. ([[Special:Captcha/help|adu pay nga informasion]]):',
+       'fancycaptcha-addurl' => 'Ti inurnos mo ket adda nagyan na a baro a panilpo ti ruar.
+Tapno  masalakniban kadagiti automatiko a spam, pangaasim nga ikabil ti balikas nga agparang dita baba a kahon. ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
+       'fancycaptcha-badlogin' => 'Tapno  masalakniban kadagiti automatiko a pinagsulbar ti kontrasenias, pangaasim nga ikabil ti balikas nga agparang dita baba a kahon. ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
+       'fancycaptcha-createaccount' => 'Tapno  makasalaknib kadagiti automatiko a pinagaramid ti pakabilangan, pangaasim nga ikabil ti balikas nga agparang dita baba a kahon. ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
+       'fancycaptcha-create' => 'Tapno makaaramid ti panid, pangaasim nga ikabil ti balikas nga agparang dita baba a kahon. ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
+       'fancycaptcha-edit' => 'Tapno makaurnos daytoy a panid, pangaasim nga ikabil ti balikas nga agparang dita baba a kahon. ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
+       'fancycaptcha-sendemail' => 'Tapno  makasalaknib kadagiti automatiko a pinagspam, pangaasim nga ikabil ti balikas nga agparang dita baba a kahon. ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
 );
 
 /** Italian (Italiano)
index 5ea7e5678db03a6e60d6f1b7f9036c5507179b25..1e1713461575b3f71ef832f4f43937adc5b8e57c 100644 (file)
@@ -551,23 +551,22 @@ Tekan tombol 'back' di penjelajah web Anda untuk kembali ke halaman penyuntingan
  * @author Lam-ang
  */
 $messages['ilo'] = array(
-       'questycaptcha-addurl' => 'Ti baliw mo ket adda nagyan na nga baro a panilpo ti ruar.
-Tapno  makaprotekta kadagiti automatiko nga spam, pangaasim nga sungbatan ti saludsud nga nagparang dita baba. ([[Special:Captcha/help|adu pay nga informasion]]):',
-       'questycaptcha-badlogin' => 'Tapno  makaprotekta kadagiti automatiko nga pinagsulbar ti pasesbalikas, pangaasim nga sungbatan ti saludsud nga nagparang dita baba. ([[Special:Captcha/help|adu pay nga informasion]]):',
-       'questycaptcha-createaccount' => 'Tapno  makaprotekta kadagiti automatiko nga pinagaramid ti pakabilan, pangaasim nga sungbatan ti saludsud nga nagparang dita baba. ([[Special:Captcha/help|adu pay nga informasion]]):',
-       'questycaptcha-create' => 'Ti agaramid ti panid, pangaasim nga sungbatan ti saludsud nga nagparang dita baba. ([[Special:Captcha/help|adu pay nga informasion]]):',
-       'questycaptcha-edit' => 'Ti pinagbaliw daytoy nga panid, pangaasim nga sungbatan ti saludsud nga nagparang dita baba. ([[Special:Captcha/help|adu pay nga informasion]]):',
-       'questycaptcha-sendemail' => 'Tapno  makaprotekta kadagiti automatiko nga pinagspam, pangaasim nga sungbatan ti saludsud nga nagparang dita baba. ([[Special:Captcha/help|adu pay nga informasion]]):',
-       'questycaptchahelp-text' => 'Dagiti web sites nga agawat ti kaaramidan nga naggapu ti publiko, kasla daytoy nga wiki, ket kanayon nga naabuso dagiti spammers nga agususar ti automatiko nga ramramit tapno agikabil da dagiti panilpo ti adu nga sites.
-Ke mabalin nga ikkaten dagiti spam nga panilpo, dagitoy ket makariri da met unay.
-
-No dadduma pay, nga agikabkabil ti baro panilpo ti web kadagiti panid, ti wiki ket agdamag nga sungbatam ti saludsud.
-
-Kas itoy ket narigat nga ma-automatiko, makabalin dagiti agpayso nga  tattao ti makaaramid dagiti kontribusion ken makapasardeng kadagiti spammers ken "robotic attackers".
-
-Panngaasi nga ibagam dagiti [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|administrador]] ti tumulong no daytoy ket agpasardeng kenka ti agaramid ti pudno a kontribusion.
-
-Ikklik ti \'agsubli\' a buton ti browsermo ti agsubli ti panid nga pagbaliw.',
+       'questycaptcha-addurl' => 'Ti inurnos mo ket adda nagyan na a baro a panilpo ti ruar.
+Tapno  makasalaknib kadagiti automatiko a spam, pangaasim a sungbatan ti saludsud a nagparang dita baba. ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
+       'questycaptcha-badlogin' => 'Tapno  makasalaknib kadagiti automatiko a pinagsulbar ti kontrasenias, pangaasim a sungbatan ti saludsud a nagparang dita baba. ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
+       'questycaptcha-createaccount' => 'Tapno  makasalaknib kadagiti automatiko a pinagaramid ti pakabilangan, pangaasim a sungbatan ti saludsud a nagparang dita baba. ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
+       'questycaptcha-create' => 'Tapno makaaramid ti panid, pangaasim a sungbatan ti saludsud a nagparang dita baba. ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
+       'questycaptcha-edit' => 'Tapno makaurnoy ditoya panid, pangaasim a sungbatan ti saludsud a nagparang dita baba. ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
+       'questycaptcha-sendemail' => 'Tapno  makasalaknib kadagiti automatiko a pinagspam, pangaasim a sungbatan ti saludsud a nagparang dita baba. ([[Special:Captcha/help|adu pay a pakaammo]]):',
+       'questycaptchahelp-text' => "Dagiti sapot a pagsaadan nga agaw-awat kadagiti maipablaak iti publiko, kasla daytoy a wiki, ket kanayon nga inabuso dagiti spammers nga agus-usar ti automatiko a ramramit ti pinagipablaak da kadagiti kukua da a panilpo ti adu a pagsasaadan. 
+Maikkat met dagitoy a panilpo, mgen makariri da unay.
+
+No sagpaminsan pay, nangruna no agikabil kadagiti baro a panilpo ti sapot iti panid, ti wiki ket agdamag kenka nga agsungbat ti maysa a saludsod. 
+Yantangay daytoy ket obra a narigat a ma-automatiko, agpalubos kadagiti agpayso a tattao ti agipablaak bayat nga agpasardeng ti kaaduan a spammers ken dagiti robot nga agraraut.
+
+Pangngaasi a kontaken ti [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|administrador ti pagsaadan ]] para iti pannulong no daytoy ket saan a napadpadaanan a pawilan na ti agpayso a pinagbaplaak mo.
+
+Peslen ti 'agsubli' a buton dita pagbasabasam (browser) ti agsubli idiay panid ti pinagurnos.",
 );
 
 /** Italian (Italiano)